Pereiti prie turinio

Davig, T. Thus, we can consider almost doubled increase in the burden of direct taxes compared with the officially declared average tax burden of the country. Risk Management and Audit Services.

Gaškienėp. Holtonp D. Luptonp. Rejdap. Vainienėp. Rizika traktuojama kaip didelė ar maža tikimybė, kad tam tikras pavojus sukels žalą ar nepalankų rezultatą. Rizika traktuojama kaip: 1 ryžimasis veikti žinant, kad yra tam tikra tikimybė nepasiekti tikslo, arba ryžimasis nepaisyti galimų neigiamų atsitiktinių aplinkybių padarinių; 2 apsisprendimas imtis tam tikro veiksmo, priemonės arba jų nesiimti gali lemti tikslo nepasiekiamumą arba vilčių nepateisinamumą; 3 nepasisekimo tikimybė.

Rizika apibūdinama kaip pavojus, nuostolio galimybė. Rizika yra tikimybė, kad įvykis įvyks, padauginus iš šio įvykio poveikio.

Rizika suprantama kaip galimybė patirti kokį nors negerą įvykį, kaip tikimybė, grėsmė patirti nuostolį. Rizika tai veiksmo, įvykio ar atsitikimo neįspėjamumas, lydimas galimų nuostolių arba naudos.

Rizika susideda iš dviejų pagrindinių komponentų: neapibrėžtumo ir poveikio. Tai reiškia, kad yra tikimybė, kad kažkas atsitiks ir kad šis įvykis turės pasekmių. Rizikos fenomenas suprantamas iš diskurso. Nors supančiame pasaulyje yra daug galimų pavojų ir grėsmių, tačiau tik nedaugelis laikomi rizika. Tai, kas bus laikoma rizika, priklauso nuo socialinių ir kultūrinių procesų.

Riziką apibūdina kaip neapibrėžtumą, susijusį su tam tikru netekties įvykiu. Rizika tai sprendimų priėmimo situacija, kurioje įmanomas galimų rezultatų kintamumas ir egzistuoja tikimybė jiems kisti. Pasaulio ekonomikos forumas WEF, pateikė pasaulinių grėsmių vertinimą ir atskleidė sritis, kurios ateinančius dešimt metų gali formuoti pasaulinius pavojus. Plačiausiai aptariamos penkios svarbiausios dabartinės rizikos Chan, : 1. Silpnas ekonomikos augimas po pasaulinės finansų krizės jau daugiau nei dešimt metų po pasaulinės finansų krizės augimas išlieka silpnas, todėl atskirų 14 16 valstybių visuomenės dalies nepasitenkinimas yra didelis, nes silpnai vyksta ekonominės konvergencijos procesai šalių viduje ; 2.

Spartūs technologiniai pokyčiai, IV pramonės revoliucija, sąlygojama skaitmeninių technologijų plėtros ir veiklos efektyvumo didėjimo gamybos ir paslaugų, taip pat ir aukštojo mokslo sektoriuose. Technologiniai pokyčiai didina tiek verslo, tiek aukštojo mokslo institucijų konkurenciją ir kelia įtampą darbo jėgos rinkoje; 3.

Pajamų nelygybė ir gyventojų pajamų didėjimo poliarizacija WEF vertino trečią svarbiausią tendenciją per ateinančius dešimt metų ir ją nurodė beveik trečdalis visų respondentų ; 4. Geopolitinės grėsmės, pvz. Geopolitinės grėsmės mažina valstybių pasitikėjimą tarptautiniu lygiu ir įsipareigojimus tarptautiniam bendradarbiavimui. Klimato kaita. Didelis dėmesys skiriamas su aplinkos apsauga susijusiai rizikai, nes tikėtina, kad ji gali sukelti potencialių grėsmių ir padaryti ekonominių bitė greitasis pažintys. Tai yra svarbus pagrindas prielaidai, jog ateityje neigiamos pasekmės gali būti didesnės, negu anksčiau.

Analizuojamu aukštojo mokslo sektoriaus rizikų atveju iš penkių išvardytų svarbiausių dabartinių rizikų reikšmingiausios yra dvi pirmosios. Aukštojo mokslo sektoriaus rizikos Pasaulinėje mokslinėje literatūroje ir praktiniuose tyrimuose nėra vieningo požiūrio į aukštojo mokslo sektoriaus rizikas, tačiau aukštojo mokslo sritis nėra išimtis pažintys mergina įstringa kaminą jame, kaip ir kitose ekonominių veiklų srityse, kyla įvairių rizikų.

Praktiniai rizikos nustatymo ir valdymo modeliai skiriasi skirtingose šalyse, todėl detaliau charakterizuojami JAV ir Mark cornellen pažintys Britanijos atvejai. JAV Harvardo universiteto atvejis. Risk management and audit services,kylančias dėl vidinių organizacijos veiksnių. Institucijos rizikos valdymui The institutional risk management, IRM sudaryta Universiteto rizikos valdymo taryba toliau URMC suteikia Harvardo universiteto vadovams, administracijai struktūrizuotą sistemą, skirtą identifikuoti, vertinti, teikti pirmenybę sprendimams ir valdyti rizikas bei universiteto galimybes, vykdant akademinių ir mokslinių tyrimų misiją mark cornellen pažintys uždavinius.

URMC posėdžiauja ne mark cornellen pažintys kaip kas ketvirtį ir rengia metinį simpoziumą rizikų aptarimo klausimais universiteto lygiu.

JAV Vašingtono universiteto atvejis. Šių rizikų išskyrimas rodo, 15 17 kodėl aukštojo mokslo sektorius nuolat siekia didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, naujausias technologijas ir naujų mark cornellen pažintys ugdymą. Jungtinėje Karalystėje aukštojo mokslo sistemoje kasmet suformuluojamos svarbiausios penkios rizikos. Įvertinus aukštojo mokslo sektoriaus vidaus ir išorės veiksnius m. Jungtinės Karalystės aukštojo mokslo sektoriaus rizikos m Studentų priėmimas ir finansinis tvarumas Vyriausybės politika, viešojo finansavimo ir sektoriaus reformos Investicijos į IT, kibernetinis saugumas, duomenų ir valdymo informacija Reikšmingos investicijos ir programų transformaciniai pokyčiai Mokslinių tyrimų finansavimas ir kokybė Vyriausybės politika ir politikos formavimas Brexit Finansinis tvarumas Studentų priėmimas Organizaciniai pokyčiai ir programų transformacijos Šaltinis: Top Risks Facing the Higher Education Sector, Pensijos Vyriausybės politika Studentų priėmimas Reputacija Informacijos saugumas Vertinant modernaus pasaulio kaip visumos ir atskiro ekonomikos sektoriaus ypatumus, skiriami jo vystymąsi lemiantys veiksniai, kriterijai ir rizikos.

Raananpremdamasis įvairiais kriterijais aukštojo mokslo sektoriuje, išskyrė 15 rizikos rūšių ir jas charakterizavo, kaip parodyta 3 lentelėje. Aukštųjų mokyklų rizikų rūšys ir jų charakteristikos Rizikų rūšys 1.

Jelena Brazauskienė, Vilniaus universitetas prof.

Akademinės 2. Fakulteto 3. Etinės 4. Politinės 5. Valdymo Charakteristikos Susijusios su institucijos akademine veikla. Dažniausiai apima mokslinių tyrimų ir mokymo rizikas Šios rizikos yra padalytos tarp institucijos ir atskirų fakulteto narių, t. Lyderystės 7. Susijusios su studentais 8. Institucinės 9. Komercinės Kompetencijos Nepagarbos Geros lyderystės nebuvimas yra rizika visoms organizacijoms, todėl aukštojo mokslo organizacijos ir institucijos nėra išimtis.

Aukštojo mokslo organizacijoms ir institucijoms, kaip ir visoms organizacijoms, geros lyderystės stoka yra rizikinga Mažėjantis stojančiųjų skaičius, įtampa aukštesniuose studijų kursuose nuolatinė kova tarp dėstytojų ir studentųinstitucijos vertinimas, remiantis studentų sėkme darbo rinkoje Finansinės rizikos nepakanka lėšų moksliniams tyrimams, mokymo procesui, jo stebėsenai ir plėtrai; bankrotas, kuris gali reikšti institucijos uždarymą arba geriausiu atveju jos reorganizaciją ; nepakankami nefinansiniai ištekliai svarbiausi ištekliai: auditorijos, mark cornellen pažintys.

Nors konkurencija skatina geresnių produktų ir paslaugų kūrimą, ji taip pat gali paskatinti nekontroliuojamą elgesį, kuris gali sukelti neigiamų pasekmių organizacijai Nepagarbus studentų, dėstytojų ir ar kito personalo elgesys kelia grėsmę mark cornellen pažintys Saugumo Nesaugių institucijų siekia išvengti tiek studentai, tiek dėstytojai ir tyrėjai ir apsaugos Reputacijos Nesvarbu, ar tai atsirado dėl pačios institucijos, ar dėl iš išorės veiksnių, smukimas aukštojo mokslo įstaigai didelę įtaką daro jos reputacijos smukimas Neteisėtas Nekontroliuojamas ir neplanuotas fakulteto mažėjimas, didelės grupės fakulteto palikimas fakulteto narių atsikratymas Nepakankamas Turi įtakos institucijos pajamoms, jos reputacijai, studentų priėmimui, priimamų studentų organizacijos įvaizdžiui ir kt.

JAV NACUBO yra pelno nesiekianti profesinė organizacija, atstovaujanti vyresniesiems administracijos darbuotojams ir finansininkams daugiau nei kolegijų ir universitetų, kuri tiria aukštojo mokslo rizikas ir jų valdymą. Svarbu pažymėti, kad nors Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 17 19 ŠMSM neišskiria aukštojo mokslo sektoriaus rizikų, tačiau yra atliekama mokslo būklės analizė. Lietuvos valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plane Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas, akcentuojami vidiniai mark cornellen pažintys vystymosi veiksniai, aukštojo mokslo situaciją veikia neigiamai, įvardijamos silpnybės ir grėsmės: 1.

Sparčiai mažėja bendrasis abiturientų ir stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas skaičius mažėja gimstamumas, didelė emigracija, nepakankamas skaičius studijų programų užsienio kalbomis m. Prognozuojama, kad m. Didelė Lietuvos piliečių dalis išvyksta studijuoti į užsienį, pvz. Tai gerokai viršija ES vidurkį, kuris siekia 3,5 proc. Į Lietuvą atvykusių studijuoti iš ES valstybių narių ar EEE valstybių, ar šalių kandidačių studentų skaičius m.

Ši situacija gali būti įvardyta kaip protų nutekėjimo problema. Lietuvos aukštosiose mokyklose mažėjant konkurencijai dėl studijų vietų, studijuoti priimami vis žemesnį konkursinį balą surinkę absolventai, o į kai kurias studijų kryptis stojimas beveik nevyksta. Universitetuose vidutinis įstojusiųjų konkursinis balas valstybės finansuojamose studijose m.

Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos studijų programose toliau nebestudijuojančių absolventų. Darbą, kuriam nereikalingas aukštasis išsilavinimas, m. Bakalauro studijų programų turinys pernelyg susiaurėjęs.

Lietuvoje yra registruota apie 1,8 tūkst. Universitetuose į kas trečią, kolegijose į kas ketvirtą programą priimama tik iki 10 studentų, todėl jos yra uždaromos. Toks programų susiaurinimas neužtikrina kompetencijų ir išteklių koncentracijos. Kita vertus, universitetuose ir mokslinių tyrimų institutuose matyti ir mokslinių tyrimų dubliavimas bei tarpusavio bendradarbiavimo stoka. Be to, aukštojo mokslo vystymuisi Lietuvoje grėsmės kyla ir dėl nepalankių išorinių šio sektoriaus požiūriu veikiančių veiksnių kitimo tendencijų.

Vieni svarbiausių aukštojo mokslo vystymuisi išorinių veiksnių tiesiogiai siejasi su m. Mark cornellen pažintys ekonomikos forumo įvardytomis pasaulinėmis grėsmėmis, kurių pirmosios dvi yra silpnas ekonomikos augimas po pasaulinės finansų krizės ir lėti technologiniai pokyčiai, vykstantys Lietuvos ekonominėse veiklose. Lėtas šalies ekonomikos vystymasis tiesiogiai susijęs su didele emigracija ypač jaunimo ir darbingo amžiaus žmoniųmažėjančiu gimstamumu, nepakankamu mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų finansavimu.

Mokslinėje literatūroje teigiama, kad iššūkiai šalies vystymosi raidai ir ekonominių veiklų atskiriems sektoriams, taip pat ir aukštojo mokslo sektoriui, susiję su rizikomis.

Aukštojo mokslo sektoriaus rizikos analizuojamos ne tik kaip atskiros institucijos rizikos jos siejamos su atskiro miesto infrastruktūros rizikomisbet ir mark cornellen pažintys mastu, nes šis sektorius tiesiogiai bendradarbiauja su kitais ekonomikos sektoriais, palaiko glaudžius ryšius su verslu ir visuomene ne tik šalies, bet ir tarptautiniu lygiu bei neretai tapatinamas su analogiškomis rizikomis, kylančiomis versle.

ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS UGDYMO VEIKSNIAI

Mokslinėje literatūroje rizika interpretuojama labai įvairiai, nes sąvoka yra daugiaprasmė, turinti ne vieną aspektą. Kita vertus, rizika analizuojama laiko požiūriu, apibrėžiant klasikinę riziką ir naująją riziką bei tarpusavyje susijusių rizikų atsiradimą. Pasaulio ekonomikos forumas WEF, įvardijo svarbiausias pasaulines grėsmes ir atskleidė penkias sritis, kurios ateinančius dešimt metų gali formuoti pasaulinius pavojus. Tai silpnas ekonomikos augimas po pasaulinės finansų krizės; spartūs technologiniai pokyčiai, susiję su IV pramonės revoliucija; pajamų nelygybė ir gyventojų pajamų didėjimo poliarizacija ; geopolitinės grėsmės ir klimato kaita.

Pasaulinėje mokslinėje literatūroje ir praktiniuose tyrimuose nėra vieningo požiūrio į rizikas mark cornellen pažintys mokslo sektoriuje, pvz. Pagrindinės rizikos Lietuvos aukštojo mokslo sektoriuje yra susijusios su universitetų tinklo optimizavimu šalies ir regionų lygiu ir iš to išplaukiančiomis priežastimis ir problemomis bei kitais sektorių veikiančiais vidiniais sparčiai mažėja bendrasis abiturientų ir stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas skaičius, mažėjanti stojančiųjų konkurencija, studijų programų siaurumas, panašumas ir pan.

Ale, B. Risico s, in: B. Ronner red. Deventer: Kluwer, p Bagdonas V. Verslo rizika. Vilnius: Saulės vėjas. Chan, S. Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. London: Routledge. Garškienė, A. Vilnius: Lietuvos informacijos institutas. Harvard university. Risk Management and Audit Services. Prieiga per internetą: 7. Holton, A. Defining Risk. Financial Analysts Journal, 60 6p Klinksiek, G. Risk Management Monitor.

Prieiga per internetą: 9. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Dėl Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patvirtinimo. Prieiga per internetą: ebrary. Lupton, D. London and New York: Routledge. Sociology and Risk. Mattie, J. Prieiga per internetą: www. Oxford English Dictionary. Prieiga per internetą: Principles of Risk Management and Insurance.

Rejda, G. Solutions Manual. Prieiga per internetą: 20 22 pearson. Raanan, Y. Sinergie Journal, 78, p [Žiūrėta ]. Prieiga per internetą: Sum, R. Risk Management in Universities. Prieiga per internetą: Rejda, G.

Principles of Risk Management and Insurance [Žiūrėta ]. Prieiga per internetą: George-E-Rejda-Principles-of-risk-management-and-insurancepdf stebuklinga pažintys Principles of Risk Management and Insurance. Risk management. Sudarytojai Bendorienė, A. Atsakingasis redaktorius Kinderys, A. Vilnius: Alma littera. Top Risks in Higher Education. JCAD Resources. Prieiga per internetą: Vainienė, R.

Ekonomikos terminų žodynas. Vilnius: Tyto alba. Veličkienė, M. Smulkaus ir vidutinio verslo rizikos valdymo instrumentų taikymas prekybos ir gamybos įmonėse. Daktaro disertacija. Vilnius: Vilniaus universitetas. Webster Dictionary. The Global Risks. Report 12th ed, Geneva. Jadvyga Čiburienė Kaunas University of Technology The globalizing world is constantly adjusting to the needs of the labor mark cornellen pažintys by imposing new demands for the quality of providing and completing higher education, promoting cooperation among higher education institutions, employers and learners, and leading to successful integration of higher education graduates into the labor market.

It is a complex process that involves a variety of risks. Higher education is encountered with internal and external factors that can influence the realization of the organization s goals which pose various risks.

Scientists from different countries identify different types of risks in their higher education systems. For example, the U. Therefore, the United Kingdom researchers who work in the field of higher education update and publish the list of risks in higher education on an annual basis. In Lithuania, as well as worldwide, as the processes of modernization evolve, new forms of risk are emerging associated with changes in today s socio-economic life, including higher education.

Lithuanian higher education faces various risks, which are determined by internal and external factors. The main ones are related to the consolidation of higher education at the national and regional level and the problems arising from it. The object of the research risks in higher education. The purpose of the study is to investigate the risks in modern higher education.

The research methods, such as the analysis of scientific research literature and documents, statistical data analyses and interpretation were used in the research.

The concept of risk, discussed in the study, was first presented and refined at the World Economic Forum in During this forum, the most significant risks that the modern world will face in the next ten years were tackled mark cornellen pažintys the diversity of risks mark cornellen pažintys higher education.

Keywords: higher education, higher education sector, risks in higher education sector, types of risks in higher education sector. Telefonas ir el. The improvement of public finances is an important issue for any country s development. This content is changing public sector and sustainability of citizens environment; therefore, much attention is paid to the widespread mark cornellen pažintys of financial research.

In addition, activities may be organized in connection with applicable higher education programs. On the other hand, education in the field of financial management in different countries is interpreted differently.

It has become increasingly important that such a discussion does not directly contribute to the overall mark cornellen pažintys of financial education in recent years. One of the possible ways to handle personal finances in various economic conditions may be to change the attitude of students to the knowledge provided by universities.

Young people should be supported by financial education included in their study programs. Proper mark cornellen pažintys of these programs helps to improve the educational process and their economic situation. Ultimately, the best way to determine the tax paid by individuals and legal entities could be called their rate of tax burden.

However, an ordinary citizen who lives only from the income related to labor relations and has a higher tax burden may be a more important problem. Another key objective of the paper is mark cornellen pažintys disclose how citizens perceive taxation and public spending. The objective of the paper is to show the impact of the tax incidence in Lithuania during the last decade.

Thus, we can consider almost doubled increase in the burden of direct taxes compared with the officially declared average tax burden of the country. Nonetheless, an additional tax burden includes hidden taxes related to payments from the individuals total income. The perception of the tax burden can lead every citizen of the country to be responsible for all the actions of public servants and budget planning processes. Raising government revenues is often difficult due to the use of the concept of fixed costs for public sector when a person directly pays additional pažintys canton porcelianas for most mark cornellen pažintys sector services.

Thus, the confusion of terms is quite constant showing the need for literacy in public finance. In recent years, the accredited tax burden of Lithuania has been more than thirty per cent of the country s nominal gross domestic product. However, political leaders and experts suggest plans for increasing Lithuania s tax burden.

Besides, there was a critical error concerning contributions to social insurance and compulsory health insurance funds. Fortunately, inthe national budget included social payments in the budget revenues.

Keywords: public management, tax burden, taxation, budget, economic sustainability. A part of this paper is built on a systematic approach and is based on the application of methods of structural and comparative analysis, synthesis, induction, deduction and formalization as well as a complex of methods to estimate the value in absolute terms and the extent in relative terms of tax burden.

The article revealed that the tax burden in modern Lithuania is relatively high and likely to cause shadow economy. The aggregated tax burden on Lithuania s working population as of the end of amounts to 56 per cent see Figure 2.

 • Pažintys sportininkas instagram
 • Игра в шарады закончилась.
 • Он очутился в огромной комнате - бывшем гимнастическом зале.

Finance and public money management have a historical concept of the educational process and could be one of the key economic preparations in modern education. Financial knowledge is possible with a number of complex aspects, such as constant changes in the free market and the monetary policy of the European Union.

Moreover, that knowledge is probably necessary for the university education. Financial education is relevant to every undergraduate program.

The purpose of this publication is to disclose public perception of the administrative and financial aspects of mismanagement of state revenues associated with the tax burden. The objectives of the paper are as follows: to consider the development of financial and public finance in modern scientific literature and to show the need for teaching students public finance and public expenditure management.

One of the key tasks of the paper is to reveal how citizens perceive taxation, government spending, and fiscal policy. In addition, the article also tries to answer the questions about the financial and economic importance of financial education.

The research methods and methodological analysis used in the study were formal research and qualitative and quantitative research methods. The data were taken from the Lithuanian and EU financial institutions.

 • 99 - VPU biblioteka - Vilniaus pedagoginis universitetas
 • Kalbu Metmenys | PDF
 • Online dating be automobilį
 •  - Потом мы запустим его снова, а Филу скажем, что ему все это приснилось.
 • «Я человек, - подумал .
 • ŠIUOLAIKINĖS VISUOMENĖS UGDYMO VEIKSNIAI - PDF Nemokamas atsisiuntimas

Modification of full-time and part-time students and cadets was used for informal surveys. It is noteworthy that the data was collected from textbooks on public finance management, textbooks and teaching aids collected by the author over a long period of time.

The continuity and sustainability of public finances are currently sensitive topics in the discussion on economic policy.

This could be due to the long-term pressure on the government spending caused by intrusive demographic changes in the developed countries. The paper analyzes some of the conceptualizations that were used to assess the tax incidence on the Lithuanian citizens. Hypothetical sustainability criteria are also considered.

 1. Laukia ir pažintys ebook
 2. Мы служба сопровождения, нас нечего стесняться.
 3. Pažinčių svetainė daily mail
 4. Pažintys patarimai usa

There is no consensus among economic experts on the theoretical standard for the continuity of public finances and, in particular, sustainability. Alternatively, each conceptualization to assess continuity and sustainability introduces its own personal, sometimes different, definitions. The paper examines the strengths and weaknesses of each approach. The availability of data and resources and other constraints for a particular case affect the relative quality of approaches in various situations.

After the financial crisis mark cornellen pažintys the first decade in the 26 28 twenty-first century, public debts of many countries were on a sharp upward path due to the forced accumulation of various resources and savings aimed at the financial field and the entire economic system. The increase in obligations integrated with greitasis pažintys įvykiai dc entities, similar to the modification of the sociological layer, affects the symmetry among people in the workforce and the number of pensioners.

Tax Incidence In economics, the tax incidence or tax burden is the effect of a particular tax on the distribution of economic wealth. Economists distinguish between legal entities that end up with a profit tax burden and those that are individually taxed. The tax burden measures the real economic weight of tax measured by the difference between real income before and after the introduction of tax.

A taxable person was not required to pay the actual amount of tax before ; however, an employer paid an employee social insurance taxes. These amounts usually were not included in an individual s tax burden.

The aim of the article mark cornellen pažintys to investigate the nature of tax burden and tax payment and their differences in Lithuania. The methodological part of the paper is built on a systematic approach and is based on the application of methods of structural and comparative analysis, synthesis, induction, deduction and formalization as well as a complex of methods to estimate the value in absolute terms and the extent in relative terms of tax burden.

In the course of the study, it was revealed that the tax burden in modern Lithuania is relatively high and likely to cause shadow economy.

Kalbu Metmenys

Tax experts have long been theorizing about raising money for various ministries and functions of the government. Should taxes be levied only on income or as a means of social control and how?

Should taxes be levied on citizens equally or should solvency be the main consideration? Where possible, mark cornellen pažintys benefit principle should be followed. Moreover, if the government provides services to specific individuals only, should those who receive direct benefits pay for this service Sitglitz, ? The theory of tax incidence provides a rich assortment of such insights. A basic lesson on tax incidences that the real and nominal tax burdens are not necessarily related means that taxes on capital are paid by workers, investment incentives are injurious to capitalists, taxation of foreigners simply represent indirect domestic taxation, and future generations may be supporting the current ones.

The study of tax incidence is very important because of its implications about the impacts on government policies.

Aprašymo schema grin- džiama kalbos vartojimo analize atsižvelgiant į strategijas, mokinių taikomas suaktyvinti bendrąją ir komunikacinę kompetencijas, kad būtų įvykdyti tekstų produkavimo bei supratimo ir tam tikrų temų dis- kurso organizavimo veiksmai bei procesai. Tai leidžia mokiniams atlik- ti užduotis įvairių visuomenės gyvenimo sričių situacijose, esant tam tikroms sąlygoms ir tam tikriems apribojimams.

Much of current tax incidence literature address the settings of certainty, perfect information, and market clearing Chengjian, Taxation has become a tool of monetary and fiscal management. Experts speak of calibration in economy that employment will be high and productivity will expand.

99 - VPU biblioteka - Vilniaus pedagoginis universitetas

The doubtless are those who look upon taxation as a means of redistributing wealth in the belief that some have too much income while others too little. The progressive income tax is an expression of this belief as are current discussions on a 27 29 guaranteed annual income for all.

So, in the view of the growing tax burden and the increasing use of taxes as a tool for social and fiscal control, let us further review the new theories and modern problems of taxation. According to economists, payment of taxes results in the reduction of individuals incomes Abuselidze, They grow poorer, have to suspend the retirement, reduce spare time on the cost of increasing working hours, etc. In economics, the tax proportion or tax burden is the effect of a particular tax on the distribution mark cornellen pažintys economic wealth.

The tax burden measures the real economic weight of the tax measured by the difference between real income and utilities before mark cornellen pažintys after the introduction of the tax.

The purpose of the paper is to study the essence of tax burden and tax payments and their peculiarities in Lithuania. Should taxes be levied only on income or as a means of social control Komlos, ? That is, if the government provides services to specific individuals, and not to all, should those who receive direct benefits pay for this service Oto-Peralías, ? The basic lesson of the tax incidences that the real and nominal tax burdens are not necessarily related means that taxes on capital are paid by workers, investment incentives are injurious to capitalists, taxation of foreigners simply represent indirect domestic taxation, and generations alive many decades in the future may be supporting those currently alive Nuta, The study of tax incidence is very important because of its implications about the impacts of government policies.

Much of current tax incidence literature considers the settings of certainty, perfect information, and market clearing Berggren, As more sophisticated models relax these assumptions, the theory of tax incidence is enriched and, with all probability, provides even more surprising and exciting economic insights. The clarity of government spending, procurement, and budget policies are important issues for each country.

Atsižvelgiant į aprašymo schemos pa- rametrus, kalbos mokymosi pažanga gali būti nustatoma pagal lanksčią atitinkamomis aptartimis nusakytų mokėjimo lygių sistemą. Ši sistema tu- rėtų aprėpti visus mokinių poreikius ir skirtingus tikslus, kylančius kandi- datams mokantis kalbos arba vertinant jų kalbos mokėjimo lygį.

Į bibliografiją įtraukti svar- būs Europos Tarybos dokumentai, taip pat kitur publikuoti leidiniai. A priede aptariamas kalbos mokėjimo lygių aptarčių formulavimas. Yra paaiškinti metodai ir kriterijai, reikalavimai skalėms bei aptartims, apibūdinančioms kituose sky- riuose pateiktus parametrus ir kategorijas.

B priede apžvelgiamas Šveicarijos projektas, per kurį buvo sukurtos aiškinamosios aptartys ir sudarytos jų skalės. Aiškinamosios skalės pateiktos su nuorodomis. Juose išsamiai aprašoma, ką mokiniai turėtų išmokti daryti, kad gebėtų vartoti kalbą bendravimo tikslams, taip pat kokių žinių jie turėtų įgyti ir kokius gebėjimus išsiugdyti, kad veiksmingai bendrautų. Šis aprašas apima ir kultūrinį kontekstą, kuriame kalba funkcionuoja. Objektyvių kriterijų, skirtų kalbos mokėjimui apibūdinti, nustatymas palengvins skirtingomis mokymosi aplinkybėmis įgytų kvalifikacijų savitarpio pripažinimą, o drauge ir judumą Europoje.

Komunika- cijoje dalyvauja visas žmogus. Toliau atskirtos mark cornellen pažintys suklasifikuotos kompetencijos sudėtingai mark cornellen pažintys tarpusavyje formuoja kiekvieno žmogaus asmenybę. Kaip socialinės veiklos subjektas, kiekvienas individas mezga daugialypius santykius su daugybe iš dalies sutam- pančių socialinių grupių, o tie santykiai visi kartu apibūdina tapatybę.

Tarpkultūriniu po- žiūriu esminis kalbos mokymosi tikslas yra skatinti palankiausią visos mokinio asmenybės raidą ir tapatybės jausmą, savo ruožtu plečiant kitos kalbos ir kultūros patirtį.

Mokytojams ir patiems mokiniams tenka pavienes dalis integruoti į besiformuojančią darnią visumą.

Oficialus tokių gebėjimų pripažinimas skatins daugiakalbystę ir bus akstinas mokytis įvairesnių Europos kalbų. Taigi Kultūrinio bendradarbiavimo tarybos, jos Švietimo komiteto ir Dabartinių kalbų skyriaus veiklos kryptis yra skatinti, remti ir koordinuoti visas šalių narių vyriau- sybių ir nevyriausybinių institucijų pastangas gerinti kalbų mokymąsi grindžiant šiais pamatiniais principais, ypač pastangas įgyvendinti pagrindines priemones, išdėstytas R 82 18 Rekomendacijos priede.

Užtikrinti, kad visi visuomenės sluoksniai galėtų mark cornellen pažintys plačiau naudotis veiks- mingomis priemonėmis mokytis kitų šalių narių taip pat ir savo šalies kitų kalbinių bendruomenių kalbų ir išsiugdyti tokius kalbų vartojimo gebėjimus, kad galėtų patenkinti šiuos savo komunikacinius poreikius: 1.

Skatinti moksliškai tirti ir rengti programas, pagal kurias visais lygmenimis būtų diegiami metodai ir kuriama medžiaga, kad įvairių klasių ir tipų mokiniai įgytų tokių komunikacinių gebėjimų, kokių reikia konkretiems jų poreikiams patenkinti. Taip pat R 98 6 Rekomendacijos preambulėje patvirtinami politiniai uždaviniai dabartinių kalbų srityje. Pirmajame aukščiausiojo lygio šalių vadovų susitikime ypač buvo pabrėžiami šie uždaviniai, o ksenofobija ir ultranacionalizmas buvo įvardyti kaip svarbiausi Europos judumo bei integracijos kliuviniai, kaip didžiausia grėsmė Europos stabilumui ir geram demokratijos funkcionavimui.